کلینیک

کلینیک شنوایی شناسی کوثر از سال 1384 در شهرستان شهرضا فعالیت خود را شروع نمود و پس از سه سال به شهرستان اصفهان انتقال داده شد و ابتدا در خیابان بزرگمهر روبه روی بیمارستان صدوقی شروع به کار نمود و یک سال بعد به محل فعلی در خیابان توحید میانی نقل مکان گردید.

کلیه تست های شنوایی شامل مجموعه تست های رفتاری، سابژکتیو، ابژکتیو و تست های الکتروفیزیولوژی شنوایی در این مرکز از جمله: PTA ، IA ، Speech Test ، ABR ، TEOAE ، DPOAE ، ASSR ، Electro cochleography، و نیز ارزیابی، مشاوره و اتخاب سمعک مناسب و رده های مختلف آنالوگ، دیجیتال و هوشمند پشت گوشی، درون گوشی، عینکی و جیبی صورت می گیرد.

مدیریت

نام و نام خانوادگی : سیاوش احمدی

تخصص : شنوایی شناس - ادیولوژیست

031-36286518-9  : تلفن

پست اکترونیکی : Ahmadihamed72@yahoo.com

031-36286519 : فکس

رزومه :

آقای سیاوش احمدی فارغ التحصیل رشته شنوایی شناسی از دانشگاه علوم پزشکی ایران ، عضو هیئت علمی دانشگاه طی سال های 68 الی72 ، سابقه تدریس در دانشگاه های علوم پزشکی ایران و شهید بهشتی-مراکز تربیت معلم شهید باهنر تهران و شهرکرد – دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد طی سال های 67 الی 74 ، عضویت نظام پزشکی پس از فارغ التحصیلی ، اولین کلینیک شنوایی شناسی و خدمات سمعک سازمان بهزیستی استان چهارمحال و بختیاری را در سال 72 و اولین کلینیک شنوایی شناسی در بهزیستی شهرستان شهرضا را در سال 83 و اولین کلینیک شنوایی شناسی خصوصی شهرستان شهرضا را با مجوز سازمان نظام پزشکی در سال 84 راه اندازی نموده است.