غربالگری شنوایی طبق استانداردهای سازمان جهانی بهداشت و از سال 1379 در کشور ما نیز انجام گرفته که در این مرکز به طور کامل قابل اجرا است.