ارزیابی شنوایی کودکان و بزرگسالان شامل قسمت های مخصوص کودکان(به صورت بازی)، رفتاری والکتروفیزیولوژیک می باشد.