برای آن دسته از افرادی که مبتلا به کم شنوایی غیرقابل درمان هستند، ارزیابی سمعک انجام و خدمات مربوط به ارائه و یا تعمیر سمعک نیز صورت می گیرد.