عنوان تست های شنوایی الکتروفیزیولوژیک شامل موارد زیر می باشد:

ABR- TEOAE- DPOAE – ASSR- A.R- IA – E.coch.G

ارزیابی های الکتروفیزیولوژیک شنوایی اطفال و بزرگسالان که هیچ گونه عوارض جانبی نداشته و کمک به تشخیص کم شنوایی های حتی خیلی ضعیف را در بدو تولد دارد.