برای آن دسته از مراجعان که در پایان مراحل معاینه و ارزیابی، نیاز به سمعک تشخیص داده شود، از برندهای موجود که شامل :

فوناک سوییس، برنافون سوییس، زیمنس آلمان، اتیکن دانمارک، ویدکس دانمارک، اینترتون سوییس هستند، سمعک مناسب انتخاب

می گردد.